Föreningens stadgar

FÖRENINGSSTADGAR OCH BESTÄMMELSER
2004-03-16

1. ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att främja fisket i de vatten föreningen förfogar över.

2. VERKSAMHETSOMRÅDE
Föreningens verksamhetsområde omfattar de vatten som föreningen enligt kontrakt arrenderar eller disponerar.

3. MEDLEMSKAP
Medlemskap söks skriftligen hos föreningsstyrelsen.
Föreningens styrelse fattar beslut om beviljande eller avslag av sökt medlemskap.
Medlemskap skall dock icke förvägras innehavare av STORA:s arrendelägenhet, dess skogs-, jordbruks- och kraftverkspersonal samt fiskerättsägare i till föreningen anslutna vatten.

4. MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem får fiska i av föreningen disponerade vatten på det sätt som dessa stadgar samt av föreningen utfärdade bestämmelser för fiskets bedrivande eller andra föreskrifter anger.
Medlem är skyldig att noggrant uppmärksamma och följa av föreningen eller dess organ och funktionärer utfärdade föreskrifter.
Medlem skall omedelbart till tillsyningsmän eller föreningsstyrelse anmäla olaga eller olovligt fiske samt förseelse mot stadgar, utfärdade bestämmelser eller föreskrifter.

5. AVGIFTER
Före utgången av februari månad skall föreningens medlemmar erlägga årsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet för nästpåföljande år. Övriga fiskeavgifter fastställs av styrelsen.

6. FÖRENINGSSTYRELSE
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Hällefors. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande samt minst fem övriga ledamöter och fem suppleanter.
Ordförande utses av årsmötet och i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen kan, om så befinnes erforderligt, utse personer utom styrelsen att handhava posterna som sekreterare och kassör.
Styrelseledamöter och suppleanter utses på föreningens ordinarie årsmöte. Samtligas mandattid är två år. Avgående ledamot och suppleant kan omväljas.
Föreningsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, vid förfall för denna, av vice ordförande. Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas minst tre dagar före sammanträdet.
Ordinarie ledamot, som inte kan närvara, skall genast underrätta ordföranden om detta.
Föreningsstyrelsen är beslutsmässig när fyra ledamöter är närvarande.

Vid föreningsstyrelsens sammanträden skall protokoll föras.

Det åligger föreningsstyrelsen

 • Att på alla sätt verka för föreningens ändamål.
 • Att ansvara för föreningens tillhörigheter
 • Att utse lämpligt antal tillsyningsmän för övervakande av bestämmelserna om fiskets bedrivande.
 • Att utse representanter i företag och föreningar i vilka föreningen har intresseandelar.
 • Att föra matrikel över föreningens medlemmar
 • Att bevilja medel till erforderliga och beslutade åtgärder.
 • Att för varje räkenskapsår skriva en förvaltningsberättelse, vilken skall vara avgiven
 • före utgången av mars påföljande år.
 • Att utfärda kallelse till de allmänna sammanträdena.

7. FRIDLYSNING
Föreningsstyrelsen har rätt att helt eller delvis fridlysa vatten där fiskbeståndet på grund av inplantering eller av annan orsak bör skyddas.

8. FÖRSEELSE OCH UTESLUTNING
Föreningsstyrelsen har rätt och plikt att ur föreningen utesluta medlem som åsidosätter dessa stadgar eller av föreningen utfärdade bestämmelser för fiskets bedrivande eller andra föreskrifter eller inte betalar fastställda avgifter. Utesluten medlems rätt till fiske är i och med uteslutningen förverkad.
Finner föreningsstyrelsen förseelsen begången under förmildrande omständigheter eller mindre betydande bör föreningsstyrelsen tilldela den felande en varning. Om en medlem, som redan fått två varningar, begår ytterligare en förseelse är det föreningsstyrelsens skyldighet att utesluta honom ur föreningen.
Dessa bestämmelser om påföljd begränsar inte föreningsstyrelsens rätt att anmäla den till åtal, som bryter mot gällande fiskeföreskrifter.

9. VALBEREDNING
Årsmötet utser valberedning, som består av tre personer, varav en är sammankallande.
Valberedningen skall föreslå årsmötet kandidater till styrelse, revisorer och eventuellt andra funktionärer.

10. RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper skall avslutas den 31 december varje år och kassören skall före utgången av mars påföljande år ha framlagt fullständigt bokslut över föreningens ställning vid räkenskapsårets slut.

11. REVISION
För granskning av föreningsstyrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid ordinarie årssammanträde två revisorer och en revisorsuppleant.
Senast den 30 april skall revisorerna avge en av dem underskriven berättelse till styrelsen, i vilken ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkes.

12. FÖRENINGSSAMMANTRÄDEN
Ordinarie årsmöte hålls i Hällefors före maj månads utgång.
Vid årssammanträdet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande att leda sammanträdet
 2. Val av justeringsmän
 3. Föreningsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående år
 4. Revisorernas berättelse över den av dem verkställda granskningen
 5. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Frågan om arvode till styrelseledamöter, revisorer och övriga funktionärer
 7. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 8. Val av revisorer och revisorsuppleant
 9. Val av övriga funktionärer
 10. Val av valberedning
 11. Fastställande av fiskeavgifter enligt § 5
 12. Övriga frågor som väckts av föreningsstyrelsen eller revisorerna eller som enskilda medlemmar skriftligen delgivit föreningsstyrelsen minst 8 dagar före årsmötet

Extra sammanträde hålls när föreningsstyrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller då minst 2/3 av föreningens medlemmar begär det.
Vid extra sammanträde får inga andra ärenden förekomma än de som anges i kallelsen.
Kallelse till föreningens sammanträde kungörs genom annonser i ortspressen minst 14 dagar före sammanträdet.
Vid föreningens sammanträde har de närvarande medlemmarna lika yttrande-, förslags- och rösträtt.
Beslut avgörs genom öppen omröstning. Sluten omröstning tillämpas vid val.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, dock inte vid val då utgången bestämmes genom lottning.

12. STADGEÄNDRINGAR OCH UPPLÖSNING
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall, för att vara giltigt, vara fattade av två på varandra följande föreningssammanträden, därav minst ett ordinarie. Minst en månad skall förflyta mellan dessa sammanträden.
Beslut om föreningens upplösning skall, för att bli gällande, vara fattat av två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar disponeras för fiskebefrämjande åtgärder inom föreningens verksamhetsområde på sådant sätt som föreningen vid sitt sista sammanträde beslutar.

BESTÄMMELSER

1.
Föreningsmedlem får fiska med 3 nät, mjärde, håv, totalt 10 angeldon, (fördelat på stånd-, sax- och flytkrok), långrev samt fiska med kastspö eller drag, flugspö, metspö och pimpeldon i samtliga av föreningen disponerade vatten.
Undantagna från ovanstående bestämmelser är de laxfiskevatten för vilka det genom kungörelse i pressen eller anslag vid fiskevattnen angetts att fiske endast är tillåtet mot lösande av ett särskilt fiskekort, samt av föreningen fridlysta och från upplåtelse undantagna vatten.

OBS! Fiske med ryssja förbjudet efter 1.1 2021.
Beslut vid årsmöte 2019 och 2020

2.
Rätten till fiske är personlig. Medlems familj, d v s maka/make/sambo och omyndiga barn, får dock hjälpa medlem vid fiske samt får även fiska med metspö, pimpel och spinnspö enligt samma regler som gäller för medlem.
Om medlem som hjälp vid fisket tar med någon annan person än familjemedlem får den senare inte fiska självständigt utan särskilt fiskerättsbevis.
Medlem får inte använda annan medlems märkbrickor, även om den senare inte utnyttjar tillåtet antal redskap.
Medlem är ansvarig gentemot föreningen för att ovannämnda familjemedlemmar känner till föreningens stadgar och regler och att de åtlyder dem.

3.
Föreningens medlemmar har rätt att använda STORA:s mark för båtplats och vägar då dessa är öppna för trafik, dock får bolagets drivningar, virkestransporter och andra arbeten inom området icke störas eller fördyras av användandet vid fisket. För permanent båtupplagsplats krävs särskilt tillstånd av markägaren.
Varje person skall vid fiske i de till föreningen upplåtna vattnen medföra legitimationshandling som styrker hans rätt till fiske och vid anfordran av föreningens eller markägarens representant uppvisa denna.
Att göra luckdragningar eller att på annat sätt ändra vattenstånd eller vattenföring i sjöar, dammar eller vattendrag är förbjudet.

4. MÄRKNING
För erforderlig kontroll skall märkning alltid ske med av föreningen tillhandahållna
märkbrickor, på vilka respektive medlemsnummer inom föreningen instansats.
Märkningsskyldighet omfattar alla fiskeredskap som lämnas stående ute i fiskevattnen.
Märkning skall ske på sådant sätt att märkbrickan är lätt synlig utan att redskapet behöver tas upp eller flyttas.
Märkning av båt skall ske väl synligt i den främre delen.
Nät eller nätlängd skall märkas väl synligt med brickor i båda ändar.
Mjärde skall märkas på vakaren.
Varje flyt- och ståndkrok skall märkas. Från isen utsatt ståndkrok skall märkas på sådant sätt att brickan är fullt synlig ovanför isen.
Långrev skall märkas på vakare i vardera änden av reven. Om reven angörs vid land eller stör skall brickan sättas fast vid angöringsstället eller på stören.

OBS! Styrelsen har hösten 2020 beslutat att inte stämpla upp nya märkbrickor till gamla/nya medlemmar. Behovet av dessa har minskat. Medlem som använder fasta redskap ska själv märka upp dessa med medlemsnummer enl. p4 ovan. Kan ske med synlig färg på träbit, frigolit eller plåt.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. FISKEKORT
Vid fiske skall den fiskande medföra medlemskort eller fiskekort och vid anfordran från tillsyningsman uppvisa detta.

2. KRÄFTFISKE
Allt fiske efter kräftor är förbjudet.

3. FISKE FÖR ICKE MEDLEMMAR
Barn under 18 år får fiska fritt med metspö, spinnspö och pimpeldon i av föreningen disponerade vatten, med samma undantag som gäller för medlemmar.

4. LAXFISKE
Fiske efter öring och bäckröding är förbjudet under tiden 15 september – 30 april i samtliga bäckar.

5. FÖRSÄLJNING AV FISK
Fisk fångad i föreningens vatten får icke försäljas utan tillstånd av styrelsen.
Undantag: Betesfisk får säljas.

6.
I övrigt gäller de fiskestadgar som fastställts av Kungl. Maj:t.
Dessa bestämmelser gäller tills föreningen på föreningsstämma beslutar annorlunda.
Stadgarna fastställdes 1929 och har ändrats 1956, 1960, 1962, 1967, 1974, 1978, 1979, 1980, 1984, 1997 och 2004.