Rapport Sävälven

Haddåns Vatten- & Fiskevård fick våren 2020 i uppdrag av Hällefors fiskevårdsförening att ta fram en restaureringsplan över Sävälven som rinner i den norra delen av Hällefors kornmun. Efter önskemål från Länsstyrelsen i Örebro utökades uppdraget med att även innefatta en kulturhistorisk inventering av området, en be-
skrivning av förhållandena vid Gravendal i Dalarna samt en historisk tillbakablick på flottningsverksamheten i Hällefors och mer specifikt i Sävälven.

Syftet med arbetet är att det ska kunna användas vid den fortsatta tillståndsprocessen och även kunna ligga till grund förfinansieringen av de framtida åtgärderna.

För att få en uppfattning om vilka problem som finns i Sävälven så har älven karterats mellan Silkesdamm och länsgränsen mot Dalarna. En mer översiktlig kartering har även gjorts vid första definitiva vandringshindret i Gravendal samt en kortare bit nedströms Silkesdamm.

Den kulturhistoriska inventeringen har gjorts av Anna Ulfhielm (Alm unga AB). Resultatet av den redovisas i en separat rapport. Den övriga historiska tillbakablicken över främst flottningen kommer från källor som Länsstyrelsen i Örebro och Hällefors hembygdsförening bidragit med.

Resultatet visar att kraften i älven bevisligen utnyttjats sedan 1700-talet. Troligtvis har verksamheter funnits tidigare då området beboddes redan på 1500-talet. Älven har troligtvis utnyttjats som transportled så länge människan funnits i området men det var först kring år 1900 som den blev en del av det nät av flottleder som försörjde främst sågen i Hälle
fors medtimmer.

De verksamheter som pågått i älven genom århundradena har haft en mycket stor negativ påverkan på livet i Sävälven. I princip alla strömsträckor är på ett eller annat sätt påverkade av de verksamheter som förkommit. Sträckorna är rensade på stor sten och block och strukturer är anlagda längs stränderna för att underlätta flottningen av timmer. Det finns även kvar reste rav två dammar som delsvaren del av flottningen men som ock så fungerat som
hålldamm för verksamhetena i Silkesdamm.

För att älven åter ska få tillbaks sina höga naturvärden så måste i princip alla strömsträckor restaureras. Restaureringen innebär i stora drag att man återför bortrensad sten och skapar ett naturlikt vattendrag. Dammrestema
behöver även öppnas upp så att fisk kan vandra vid alla förhållanden och att den dämmande förmågan försvinner.

Arbetet är förhållandevis omfattande och bör läggas upp på flera år. Den totala kostnaden för en restaurering av Sävälven mellan Silkesdamm och länsgränsen mot Dalama uppskattas till knappt 2600 000 kr. I kostnaden finns även
med restaurering av fem tillrinnande bäckar vilka är en del av Sävälvens vattensystem.

Totalt har projektet kostat 200 000 hr (inkl. moms) vilket finansierats med medel från:
LOVA 160 000 kr
Sportfiskarna 30 000 kr
Hällefors fiskevårdsförening 10 000 kr